Gwybodaeth am BTI Studios

Mae BTI Studios ymhlith cwmnïau lleoleiddio mwyaf ac enwocaf y byd, yn darparu gwasanaethau trosleisio, isdeitlo, mynediad a datrysiadau yn y cyfryngau mewn unrhyw iaith.

Erbyn hyn, mae BTI, a sefydlwyd dan yr enw Broadcast Text ym 1995, yn gweithredu 16 o ganolfannau lleol ar hyd a lled y byd. Mae’r rhwydwaith o safleoedd lleol yn ein perchenogaeth yn amrywio o’n cyfleuster trosleisio modern 12,000 troedfedd sgwâr yn Warsaw, Gwlad Pwyl, sydd â 4 ystafell recordio a chymysgedd 5.1 llawn, i’n canolfan werthu a dosbarthu yn Llundain, sy’n ymdrin â thros 150,000 o oriau o wasanaethau trosleisio, isdeitlo a mynediad bob blwyddyn.

Mae ein cleientiaid yn ddarlledwyr, fel BBC Worldwide, Discovery Networks a Turner; yn stiwdios cynhyrchu ffilmiau amlwg (NBC Universal, Warner, Disney a Fox); ac yn llwyfannau fideo ar gais. Rydym yn un o bedwar gwerthwr yn unig sy’n cael eu ffafrio gan Netflix ar gyfer gwaith isdeitlo a chapsiynu.

Dros y deng mlynedd diwethaf, rydym wedi gweld twf organig mewn rhifau dwbl, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Yn 2014, byddwn yn cynhyrchu 200,000 o oriau o wasanaethau trosleisio, isdeitlo a mynediad, gyda refeniw o dros €50 miliwn. Dyma ganlyniad ymdrechion BTI Studios i sicrhau bod pob cleient yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a, thrwy roi gwerth ar y berthynas rydym ni’n ei magu gyda nhw, rydym yn cydweithio er mwyn dod o hyd i’r ateb gorau i’r cleient unigol. Yn sgil datblygu’r pecyn rheoli llif gwaith gorau yn y farchnad, gallwn lunio llifoedd gwaith unigol sy’n addas i anghenion pob cleient, gan eu cysylltu â systemau mewnol ac arbed amser ac arian i’n cleientiaid. Cyflwynwn gynnyrch o safon uchel ynghyd â phris deniadol a’r gwasanaeth gorau yn y farchnad.

Eleni, lansiodd BTI Studios ei ganolfan newydd yn yr Unol Daleithiau, yn Burbank, Califfornia. Mae’r cyfleuster hwn mewn safle delfrydol gerllaw ein cleientiaid yn yr Unol Daleithiau ac America Ladin, sef marchnad sy’n prysur dyfu, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer cynnig cefnogaeth lawn i gleientiaid lleol a rhyngwladol. Mae BTI Studios US yn darparu amrywiaeth o wasanaethau lleoleiddio ac mae ein portffolio byd-eang o wasanaethau trosleisio, isdeitlo, cyfieithu a mynediad ar gael iddo ar flaenau ei fysedd.